Archive

2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1 Part 2, 2020 р.

Title page

Contents

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

M. Mykhaylov

P. Pokataev

I. Rodynskyi

R. Storozhev

Yе. Taran

V. Tucha

I. Yashutin

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

M. Anishchenko

K. Balabukha

L. Berezhanska

I. Bovsunivska

O. Bolbas

O. Vivsyanyk

O. Detsyk

M. Dolgikh

V. Kaminetskyi

M. Kokhanii

Т. Kravchenko, Ye. Hrevtseva

І. Kurysko

V. Lysenko

O. Meiko

N. Petrenko, O. Kiforenko

N. Pih

O. Popenko

S. Sencha

Yu. Senyuk

M. Sychova, I. Baidak, A. Plotnitskaya

O. Uhodnikova

D. Harechko

M. Hitko

I. Khmyrov

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

I. Bezena

V. Melenyuk, M. Pryshliak

L. Obukhovska

N. Polkovnikova

PUBLIC SERVICE

N. Larina

V. Kovalyov