Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2022

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Pasechnyk O.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Zamryha А.

Slipenіuk V.

Shyshatska Yu.

CIVIL LAW AND PROCESS, FAMILY LAW

Blinova H.

Rudenko O.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATION LAW

Babych A.

Bolgar O.

Hychka Yu.

Dubova K.

Ishchenko I.

Kret Yu.

Pokataeva O., Chemeris L.

Rossikhina H., Rossikhin V., Huseinov Ilhar Vuhar ohly, Nadobko S.

Slavictska A.

Kharchenko M.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Lapkin A., Yevtieieva D.

Ostrohliad O.

Somin S., Komashko V.

Timofieieva L.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISTICS; FORENSIC EXAMINATION; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Yepryntsev P.

Skichko I.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Mishchuk Ye., Adamovska V.

Fadeev M.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bieliaieva O.

Iskiv I.

Naida I.

Selivanov S.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Anishchenko M.

Bila D.

Prylipko S., Vasylieva N., Markushin O.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Lazur Ya., Shevchenko M.

Anokhin A.

Shyroka K.

Barabash A.

Chub S.

Akhmad Zubair

Kolesnychenko S.

Mekh Yu. V.

Shevchyshena K. P.

Dzhumutiia M. B.

Isaienko I. V.

Koval M. P.

Styslo T. R.

Chkadua M. I.

Petriv R. H.

Duda R. I.

Voloshanivska T. V.

Lysenko N. А.

Repalyuk V. Ya.

Sokyrko S. V.

Yakovleva T. K.

Myronets Yu. A.